ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij hanteren

- voor particulieren de "Algemene Voorwaarden - Particulier"
- en voor de zakelijke klanten de "Algemene Voorwaarden - Zakelijk"

Algemene Voorwaarden - Particulier

Print de Algemene Voorwaarden - Particulier

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.      Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3.      Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4.      Dag: kalenderdag;
 5.      Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6.      Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7.      Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9.      Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Naam ondernemer: Solits
Handelend onder de naam/namen: Solits V.O.F.

Vestigingsadres:
Linnewever 5
2292 JG Wateringen
Telefoonnummer: 0174-881688

Telefonische bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 16.30 uur
E-mailadres:
info@sokkel.nl
website: www.sokkel.nl

KvK-nummer: 30175883
Btw-nummer: NL812632382B01

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

-          de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-          de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

-          een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2.      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4.      De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5.      De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6.      het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7.      de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8.      de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9.      de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10.      de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11.       indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12.      In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1.      De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2.      De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3.      als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4.      als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1.      De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2.      De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1.      Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2.      Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2.      De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3.      De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1.      Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2.      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3.      De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5.      De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6.      Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7.      De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8.      de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9.      de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10.      De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11.      hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12.      hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13.      de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14.      Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1.      Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2.      De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3.      De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4.      Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1.      Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2.      Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3.      Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4.      de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5.      de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6.      Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7.      Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8.      Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9.      Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10.      Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11.      Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12.   Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13.   Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14.   Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15.   Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16.   De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17.      de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18.      de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2.      In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1.      De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2.      Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3.      Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1.      De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4.      Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1.      De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2.      De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3.      De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1.      Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2.      In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3.      Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4.      Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1.      Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1.      Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2.      Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3.      De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4.      Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1.      De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3.      Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.      De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1.      Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Vanaf 1 juli 2017 komen alle reeds eerder afgegeven algemene leveringsvoorwaarden van Solits te vervallen

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan: Solits, Linnewever 5, 2292 JG, Wateringen | info@sokkel.nl | 0174-881688

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

-          [Adres consument(en)]

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

a. Aan: [ naam ondernemer]

    [ geografisch adres ondernemer]

    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

   

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

    herroept/herroepen*

     

   

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
ALGEMENE VOORWAARDEN - ZAKELIJK

Print de Algemene Voorwaarden - Zakelijk

(16 juni 2015 gedeponeerd bij de Kvk)
KvK-nummer 30175883, gevestigd te Linnewever 5 in Wateringen

1.   Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van kopers, opdrachtgevers, leveranciers, aannemers en onderaannemers en anderen, tenzij wij schriftelijk anders hebben verklaard voor telkens een overeenkomst. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die onze bedoeling en het door ons nagestreefde economische resultaat op juridische fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

2.   Definities
Onder sokkels wordt verstaan: alle kubussen met de hierbij behorende accessoires in welke kleur en afmeting dan ook die ook wel aangeduid worden als zuil, pilaar, kolom, basis, beschermkap.
Onder klant of opdrachtgever wordt verstaan: de persoon die  handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Voor particuliere klanten gelden de ‘Algemene Voorwaarden Particulier’.

3.  Offertes en orders
3.1  Alle gevraagde en aangeboden offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevatten, dan wel uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door ons.
3.2  Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospecti, catalogi, tekeningen, ontwerpen, orderbevestigingen en berekeningen, maat- en gewichtsopgaven, kleuropgaven alsmede andere door ons verstrekte gegevens, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het uit dien hoofde gestelde geldt mitsdien nimmer als een garantie.
3.3  Een door ons uit te voeren order geldt niet eerder als aanvaard door ons nadat wij een schriftelijke bevestiging van de   order hebben verzonden aan de wederpartij. Pas dan komt er tussen ons en de wederpartij een overeenkomst tot stand.   De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de overeenkomst tussen partijen beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst  juist en volledig weer te geven.

3.5  Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

3.6  Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.7  Ter zake van het in de artikelen 3.1 tot en met 3.6 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

3.8  Door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten en dergelijke, blijven ons eigendom en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden openbaar worden gemaakt.

4.   Prijzen
4.1  Onze prijzen zijn exclusief BTW.
4.2  Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.3  Bij factuurbedragen van minder dan € 50,00 zijn wij gerechtigd administratiekosten ad € 15,00 per factuur aan de koper door te berekenen.

5.   Levering en levertermijn
5.1  De leveringstermijn gaat in na aanvaarding van de opdracht. Indien de betaling in termijnen is overeengekomen en de 1e termijn bij opdracht, gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de 1e betalingstermijn. 
5.2  Producten zwaarder dan 25 kg of van kwetsbaar materiaal zoals glas, worden op een pallet verzonden. De pallet wordt voor de deur afgeleverd en zal door afnemer zelf naar binnen vervoerd moeten worden waarbij verpakkingsmaterialen door afnemer afgevoerd moeten worden.
5.3  Indien goederen door koper worden opgehaald, is transport voor rekening en risico van de afnemer.
5.4 Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van onze wil niet kan doorgaan, zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, zulks onverminderd ons recht om betaling van de koopprijs te vorderen.
5.5  De levertijden gelden steeds bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding zijn voor de wederpartij tot ontbinding van de overeenkomst of tot vergoeding van enige schade ontstaan door de overschrijding. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en alsnog een redelijke termijn te stellen waarbinnen moet worden geleverd. Indien wij  ook die termijn overschrijden, is  de  wederpartij enkel gerechtigd  schadevergoeding  te  vorderen welke maximaal gelijk is aan de factuurwaarde exclusief  BTW van de bestelde goederen, tenzij de niet tijdige levering niet aan ons kan worden toegerekend. 
5.6  Koper of opdrachtgever vrijwaart ons van alle schade uit brand, ontvreemding, beschadiging of schade uit welke hoofde dan ook. Voorwaarde bij uitvoering van installatie of montage is, dat onze medewerkers of onderaannemers in hun werkzaamheden niet gehinderd worden door derden en direct en blijvend ongestoord hun werk kunnen verrichten. Kosten door ons gemaakt, vanwege door koper of opdrachtgever veroorzaakte vertraging, worden aan de koper of opdrachtgever doorberekend.
5.7  De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. 
5.8  Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleverbon te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.

6.   Eigendomsvoorbehoud
6.1  Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Solits totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper of opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij.
6.2  Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper of opdrachtgever is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens de normale uitoefening van zijn bedrijf.
6.3  Koper of opdrachtgever is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren
6.4  Als de koper of opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de verkoper gerechtigd de goederen terug te nemen, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die aan de verkoper toekomen.
6.5  In geval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet geheel betaalde goederen is de wederpartij verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van ons, al haar rechten te dier zake jegens die derde aan ons over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen wij alsdan van de wederpartij te vorderen hebben. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de wederpartij jegens ons in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van ons opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelden derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van ons op de wederpartij, met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.

7.  Betalingen
7.1  Betaling dient netto contant bij (af)levering te geschieden, of indien dit schriftelijk overeengekomen is  middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Afwijkingen hiervan dienen uitsluitend schriftelijk door ons te zijn bevestigd. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 
7.2  Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rentebedrag van 1% per maand verschuldigd. 
7.3  Indien de wederpartij in gebreke is of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten (waaronder advocaat-en deurwaarderskosten) ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. 
7.4  Betaling geschiedt steeds zonder recht op  opschorting en/of verrekening, tenzij de tegenvordering waarmee de wederpartij wil verrekenen schriftelijk door ons is erkend. Alle betalingen worden steeds bestemd voor betaling van verschuldigde rente, incassokosten en daarna voor de oudste openstaande facturen.

8.   Reclame, annulering
8.1  Reclames dienen op straffe van verval zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te zijn ingediend.
8.2  Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd zonder dat de koper nog enig reclamerecht toekomt.
8.3 Retourzendingen, anders dan wegens voldoende gemotiveerde reclames en zonder voorafgaande advisering en schriftelijke akkoordbevinding onzerzijds, zijn niet toegestaan. Retourzendingen door de afnemer aan ons van goederen geschieden franco en reizen voor risico van afnemer.
8.4 Annulering van een order door de koper wordt slechts geaccepteerd indien koper bereid is de rekening te betalen van de reeds gemaakte kosten. Indien het producten uit ons standaardassortiment zijn is dit minimaal 20% van de overeengekomen prijs. Indien het producten op maat zijn, is dit minimaal 80% van de overeengekomen prijs.

9.   Garantie
9.1 Wij garanderen het geleverde uitsluitend indien voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal-en constructiefouten en een zodanig gebrek binnen zes maanden na de factuurdatum schriftelijk ter kennis van ons is gebracht.
9.2 Wij zijn ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos herstellen of vervangen van het geleverde. Verzending naar en van ons in geval van herstel of vervanging geschiedt slechts dan voor rekening van verkoper indien de klacht van koper door ons gegrond wordt bevonden. Herstel of vervanging op grond van garantie leidt niet tot overeenkomstige verlenging van de garantietermijn. Mocht koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder de voorafgaande toestemming van verkoper verrichten of laten verrichten, dan wel niet aan enige betalingsverplichting voldoen, dan vervalt de garantie-verplichting van Solits. 
9.3  Indien koper een glazen sokkel, kap of vitrine afneemt, dan verplicht hij zich er op toe te zien alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat deze glazen goederen worden beschadigd, ten einde schade aan de goederen en aan personen en zaken te voorkomen. Hij dient er onder meer op toe te zien dat eventuele bewegende delen van de glazen goederen vrijelijk, zonder gevaar voor beschadiging, kunnen bewegen.

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

10.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij of derden te lijden (gevolg)schade, van welke aard en omvang ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor (gevolg) schade van welke aard of omvang dan ook, ontstaan ten gevolge van een onjuiste opslag, verwerking, (onoordeelkundig) gebruik of toepassing van de afgeleverde zaken. Evenmin zijn wij aansprakelijk indien de wederpartij niet heeft voldaan aan overheidsvoorschriften.
10.4  Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt voor schade die in omvang het bedrag van onze tegenprestatie te boven gaat, tot welk bedrag wij onze aansprakelijkheid beperken. Bovendien is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor wij ons met betrekking daartoe hebben verzekerd.
10.5 Technische adviezen en inlichtingen verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van producten aan de wederpartij worden naar beste weten en inspanning alsmede naar de huidige stand der techniek vrijblijvend, zonder resultaatsverplichting en zonder enige aansprakelijkheid, door ons verstrekt.

10.6  Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door ons gemaakte materiaalspecificaties.

11. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

11.1  Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare   omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan   worden verlangd. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig   ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leiden alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

11.2  Bij overmacht  hebben wij  het recht om de termijn van levering met de duur van de overmachtsituatie te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, buitengerechtelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat wij jegens de wederpartij gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder verplichting tot voldoening van enige schadevergoeding aan de andere partij.

 

12.  Rechten van intellectueel eigendom
12.1  Indien de opdracht met zich meebrengt dat een werk wordt geleverd in de zin van de auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zullen de auteurs-, tekening, en/of modelrechten bij ons verblijven. De opdrachtnemer verkrijgt na algehele betaling van de geleverde zaken een eeuwigdurende, niet exclusieve licentie om het werk openbaar te maken in Nederland voor het doel dat uit de overeenkomst voortvloeit.
12.2  Het is de opdrachtgever echter uitdrukkelijk verboden om door ons geleverde werken te verveelvoudigen of op een wijze openbaar te maken die niet is te verenigen met de strekking van de overeenkomst. Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan om ten behoeve van een door of namens ons geleverde zaak een octrooi te vestigen, het deponeren als tekening, model of als (onderdeel van) een beeldmerk.

 

13.  Ontbinding

13.1 Wij zijn bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring indien niet (volledige) nakoming van de wederpartij van de  verplichtingen voortvloeiende uit  de overeenkomst; de wederpartij zelf haar faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement verkeert, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend; er ten laste van de  wederpartij executoriaal beslag wordt gelegd.

13.2  Indien wij de overeenkomst buitengerechtelijk hebben ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 

14.   Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.


15. Slotbepaling
Vanaf 1 juli 2017 komen alle reeds eerder afgegeven algemene leveringsvoorwaarden van Solits te vervallen