Solits | Verhuurvoorwaarden

(16 juni 2015 gedoponeerd bij de Kvk) KvK-nummer 30175883, gevestigd te Linnewever 5 in Wateringen
Print de verhuurvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze verhuurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als VV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Solits met huurders gesloten en betreffen de in deze verhuurvoorwaarden genoemde sokkels tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voorzover deze verhuurvoorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Zakelijk.

2. Definities
In deze VV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Solits
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst sokkels huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Sokkels: alle kubussen, met de hierbij behorende accessoires, in welke kleur en afmeting dan ook die ook wel aangeduid worden als zuil, pilaar, kolom, basis.

3. Huurperiode
De sokkels  worden verhuurd voor een periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan om 12.00 uur in de middag en eindigt om 12.00 uur de volgende dag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Tarieven
Huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij (deel)betaling op rekening geldt een standaard betaaltermijn van 30 dagen, tenzij op de factuur anders gespecificeerd. Genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

5. Annulering
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren sokkels en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,

  • eerder dan op de veertiende dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd;
  • eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de huurprijs verschuldigd;
  • later dan de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

6. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

7. Gebruik
De huurder zal de sokkels uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd zijn. De huurder zal met de sokkels omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde sokkels zich bevinden om de toestand van die sokkels te laten inspecteren.

8. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde sokkels in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico en retourneert de sokkels ook in deze verpakking. Indien Solits de gehuurde sokkels op locatie bezorgt en/of retour neemt, wordt er van uit gegaan dat de sokkels bij afhalen door Solits in de aangeleverde verpakking zijn ingepakt door de huurder. Op onze verpakkingsmaterialen kan statiegeld rusten.

9. Werking
9.1  De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de sokkels in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de functie van de sokkels en erkent huurder dat de door hem gehuurde sokkels beantwoordt aan het doel waarvoor hij de sokkels huurt.
9.b  Indien zich tijdens de huurperiode een onvolkomenheid aan de gehuurde sokkels voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf onvolkomenheden te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde sokkels, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien onvolkomenheden of schades aan of van de gehuurde sokkels niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor reparatie die daarvan het gevolg zal zijn.

10. Transport
10.1  De sokkels moeten door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
10.2  De sokkels moeten door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde sokkels teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de sokkels, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de sokkels is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
10.3. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de sokkels een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.2., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

11. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de sokkels is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Alle schade die word veroorzaakt in deze zal worden verhaald op de huurder.

12. Verzekeringen
12.1. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de sokkels het magazijn verlaten.
12.2  De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde sokkels tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde sokkels gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

13. Schade
13.1 . Alle schade die tijdens de huurperiode aan de sokkels is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding. Aangehouden wordt de nieuwprijs van de sokkels welke op dat moment gelden en op de website  van Solits te raadplegen zijn.
13.2. Het is huurder niet toegestaan om in sokkels door middel van spijkeren, nieten, schroeven, plakband, lijm of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de gehele schade die door huurder door overtreding van dit verbod is toegebracht.
13.3. Het bevestigen van stickers op sokkels is toegestaan, mits deze zonder schade worden verwijderd alvorens de sokkels worden terugbezorgd. Lakschade veroorzaakt door stickers wordt verhaald op de huurder, evenals de arbeidskosten voor het verwijderen van niet verwijderde stickers. Voor ieder arbeidsuur door Solits besteedt aan het verwijderen van stickers wordt € 50,- in rekening gebracht.   
13.4  De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde sokkels of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde sokkels.

14. Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde sokkels gebezigde ontwerpen en/of konstruktiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

15. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

16. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde sokkels aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17. Meldingsverplichtingen verhuurder
Huurder dient Solits onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendommen van Solits dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betalingen om andere redenen heeft gestaakt.

18. Slotbepaling
Vanaf 1 juli 2015 komen alle reeds eerder afgegeven verhuurvoorwaarden van Solits te vervallen